притворенный

  • 21ещэлIагъэ — (ещэлIагъэр ) бл. уахъ. иприч. притворенный, ая, ое ФэшIыгъэ Шъхьаныгъупчъэ къэбэкъ ещэлIагъэр Iуихыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • 22рищэлIагъэр — I (рищалIэрэр) зыгъ. прич. 1. подвезенный, ая, ое (к) Дзыо кухьэу хьамбарым рищэлIагъэр ыунэкIыгъ 2. отведенный, ая, ое, прикрытый, ая, ое КIалэм нысэу иныбджэгъу дэжь рищэлIагъэр къащэжьыгъ II (рищалIэрэр) зыгъ. прич. притворенный, ая, ое,… …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ